Bài tập tổng ôn khối đa diện và thể tích khối đa diện có đáp án
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-09-11
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bài tập tổng ôn khối đa diện và thể tích khối đa diện có đáp án

Tài liệu gồm 33 trang tuyển chọn các bài tập tổng ôn khối đa diện và thể tích khối đa diện có đáp án, giúp học sinh lớp 12 rèn luyện sau khi học xong chương trình Toán 12 phần Hình học chương 1: Khối Đa Diện Và Thể tích của chúng.

MỤC LỤC:
Bài 1. TỔNG QUAN VỀ HÌNH ĐA DIỆN, KHỐI ĐA DIỆN 2.
A BÀI TẬP TẠI LỚP 2.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 4.
+ Mức độ Dễ 4.
+ Mức độ Trung bình 5.
+ Mức độ Khá 6.
Bài 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP 7.
A BÀI TẬP TẠI LỚP 7.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 12.
+ Mức độ Dễ 12.
+ Mức độ Trung bình 13.
+ Mức độ Khá 14.
+ Mức độ Khó 14.
Bài 3. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ 16.
A BÀI TẬP TẠI LỚP 16.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 18.
+ Mức độ Dễ 18.
+ Mức độ Trung bình 19.
+ Mức độ Khá 20.
+ Mức độ Khó 21.
Bài 4. PHÂN CHIA KHỐI ĐA DIỆN. TỈ SỐ THỂ TÍCH 23.
A BÀI TẬP TẠI LỚP 23.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 25.
+ Mức độ Dễ 25.
+ Mức độ Trung bình 26.
+ Mức độ Khá 26.
+ Mức độ Khó 27.
ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 28.
+ Đề số 1 28.
+ Đề số 2 30.
ĐÁP ÁN CÁC TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ 33.
+ Đáp án Bài 1 33.
+ Đáp án Bài 2 33.
+ Đáp án Bài 3 33.
+ Đáp án Bài 4 33.
+ Đáp án đề ôn chương 33.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé