245 bài tập tổng ôn chương 1 khảo sát hàm số và các bài toán liên quan có đáp án
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-09-11
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

245 bài tập tổng ôn khảo sát hàm số và các bài toán liên quan có đáp án

Tài liệu gồm 40 trang: tuyển tập 245 bài tập tổng ôn khảo sát hàm số và các bài toán liên quan có đáp án, giúp học sinh lớp 12 rèn luyện sau khi học xong chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 

MỤC LỤC:
Chương I. KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 3.
A CÁC CÂU HỎI PHÂN THEO MỨC ĐỘ 3.
+ Mức độ cơ bản 3.
+ Mức độ Khá 12.
+ Mức độ Khó 17.
B TUYỂN TẬP MỘT SỐ CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ THAM KHẢO CỦA BGD 25.
ĐÁP ÁN CÁC TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ 40.
+ Đáp án các câu trắc nghiệm phân theo mức độ 40.
+ Đáp án các câu trong đề thi chính thức của BGD 40.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé