Đề thi cuối kỳ môn Toán lớp 12 năm 2021 2022 Sở giáo dục tỉnh Hậu Giang
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-04-27
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi cuối kỳ môn Toán lớp 12 năm 2021 2022 Sở giáo dục tỉnh Hậu Giang 

Xem chi tiết dưới đây 

Câu 5: Trong mặt phẳng $O x y$, cho điểm $M(3 ; 2)$ biểu diễn số phức $z$. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Số phức $z$ có phần thực là 3 , phần ảo là 2 .
B. Số phức $z$ có phần thực là 3 , phần ảo là $-2$.
C. Số phức $z$ có phần thực là 2 , phần ảo là 3 .
D. Số phức $z$ có phần thực là 3 , phần ảo là $2 i$.
Câu 6: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=3 x^{2}-\frac{2}{x^{2}}+1$ là
A. $x^{3}-2 \ln x^{2}+x+C$.
B. $\frac{x^{3}}{3}-\frac{2}{x}+x+C$.
C. $6 x+\frac{4}{x^{3}}+C$.
D. $x^{3}+\frac{2}{x}+x+C$.
Câu 7: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó, hiệu số $F(0)-F(1)$ bằng
A. $\int_{0}^{1} f(x) \mathrm{d} x$.
B. $\int_{0}^{1} F(x) \mathrm{d} x$.
C. $-\int_{0}^{1} F(x) \mathrm{d} x$.
D. $-\int_{0}^{1} f(x) \mathrm{d} x$.
Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $O x y z$, cho mặt phẳng $(P):-2 x+z+3=0$. Một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P)$ là
A. $\vec{u}=(1 ; 0 ;-2)$.
B. $\vec{v}=(-2 ; 1 ; 3)$.
C. $\vec{n}=(2 ; 0 ;-1)$.
D. $\vec{w}=(-2 ; 1 ; 0)$.
Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ $O x y z$, mặt phẳng $(P)$ đi qua điểm $M(1 ; 2 ;-3)$ và vuông góc với trục $O z$ có phương trình là
A. $z+3=0$.
B. $z-3=0$.
C. $x+y-3=0$.
D. $x+y+z=0$.

Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ $O x y z$, cho hai điểm $M(-2 ;-2 ; 1), A(1 ; 2 ;-3)$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{2}=\frac{y-5}{2}=\frac{z}{-1}$. Tìm một vectơ chi phương $\vec{u}$ của đường thẳng $\Delta$ đi qua $M$, vuông góc với đường thẳng $d$, đồng thời cách điểm $A$ một khoảng nhỏ nhất.
A. $\vec{u}=(2 ; 2 ;-1)$.
B. $\vec{u}=(1 ; 7 ;-1)$.
C. $\vec{u}=(1 ; 0 ; 2)$.
D. $\vec{u}=(3 ; 4 ;-4)$.
Câu 50: Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(1)=\frac{1}{2}$ và $f^{\prime}(x)-\frac{f(x)}{x^{2}+x}=\frac{x}{x+1}, \forall x \in(0 ;+\infty)$. Giá trị của $f(7)$ bằng
A. $\frac{7}{8}$.
B. $\frac{49}{8}$.
C. $\frac{1}{8}$.
D. $\frac{48}{49}$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé