Đề thi cuối học kỳ 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 2022 trường THPT Long Thạnh Kiên Giang
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-01-13
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi cuối học kỳ 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 2022 trường THPT Long Thạnh Kiên Giang

Xem chi tiết dưới đây

Câu 1: Đồ thị hàm số $y=\frac{x-1}{x+1}$ có tâm đối xứng là điểm
A. $I(1 ; 1)$.
B. $I(1 ;-1)$.
C. $I(-1 ;-1)$.
D. $I(-1 ; 1)$.
Câu 2: Tính giá trị của biểu thức $A=\log _{a^{2}} a(a>0, a \neq 1)$ bằng
A. $\frac{1}{2}$.
B. $\frac{-1}{2}$.
C. $-2$.
D. 2 .
Câu 3: Hàm số $y=x^{4}-5 x^{2}+4$ có mấy cực trị ?
A. 1 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 0 .
Câu 4: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào nghịch biến ?
A. $y=\ln x$.
B. $y=\log x$.
C. $y=\log _{\frac{2}{e}} x$.
D. $y=\log _{\sqrt{3}} x$.
Câu 5: Trong một khối đa diện, mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Mỗi cạnh là cạnh chung của đúng 2 mặt .
B. Hai cạnh bất kì có it nhất một điểm chung .
C. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất 2 mặt .
D. Hai mặt bất kì có ít nhất một điểm chung .
Câu 6: Tập nghiệm nghiệm của bất phương trình $\log _{\sqrt{3}} x \geq 5$ là
A. $(9 \sqrt{3} ;+\infty)$.
B. $(5 \sqrt{5} ;+\infty)$.
C. $[9 \sqrt{3} ;+\infty)$.
D. $[5 \sqrt{5} ;+\infty)$.
Câu 7: Phương trình $e^{x}=10$ có nghiệm là
A. $x=\log _{e}$.
B. $x=10^{e}$.
C. $x=e^{10}$.
D. $x=\ln 10$.
Câu 8: Hàm số nào đồng biến trên $R$ ?
A. $y=\left(\frac{2}{\pi}\right)^{x}$.
B. $y=3^{x}$.
C. $y=\left(\frac{1}{e}\right)^{x}$.
D. $y=\left(\frac{4}{5}\right)^{x}$.

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé