Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 11 môn Toán năm 2020 2021 thầy Đắc Tuấn
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-12-17
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 11 môn Toán năm 2020 2021 thầy Đắc Tuấn 

Xem chi tiết dưới đây

ĐỀ SỐ 04 – ÔN TẬP HK1 -LỚP 11-TOÁN

NĂM HỌC 2020-2021

GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN

PAGE: DAYHOCTOAN.VN

YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL

Câu 1. Nghiệm của phương trình $\cot 2x=-\sqrt{3}$ là:

            A. $x=\arccot \left( \frac{-\sqrt{3}}{2} \right)+k\pi ,\,k\in \mathbb{Z}$.

            B. $x=-\frac{\pi }{6}+k\frac{\pi }{2},\,k\in \mathbb{Z}$.

            C. $x=-\frac{\pi }{12}+k\frac{\pi }{2},\,k\in \mathbb{Z}$.

            D. $x=-\frac{\pi }{6}+k\pi ,\,k\in \mathbb{Z}$.

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất $M$và giá trị nhỏ nhất $m$của hàm số $y=3\sin \left( 2x-\frac{\pi }{6} \right)$

A. $M=3,\,\,m=-3$.          B. $M=3,\,\,m=-1$.

C. $M=1,\,\,m=-1$.          D. $M=3,\,m=1$.

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ $(Oxy)$, cho điểm $M(0;2),N(-2;1)$ và vectơ $\overrightarrow{v}(1;2)$. Phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow{v}$ biến điểm $M,N$ thành hai điểm ${M}',{N}'$ tương ứng. Tính độ dài ${M}'{N}'.$

A. ${M}'{N}'=3.$           B. ${M}'{N}'=\sqrt{7}.$

C. ${M}'{N}'=\sqrt{5}.$ D. ${M}'{N}'=1.$

Câu 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Tìm ảnh của điểm $M\left( 2;-1 \right)$qua phép đối xứng trục $a:\,x+y+1=0$.

A. $M'\left( 0;-3 \right)$.     B. $M'\left( 2;3 \right)$.

C. $M'\left( -2;3 \right)$.     D. $M'\left( -5;3 \right)$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé