Đồng biến nghịch biến nâng cao trên khoảng có casio
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-08-20
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đồng biến nghịch biến 12 nâng cao bài 2 có casio

Đề: 

Câu 2. Với giá trị nào của $m$ thì hàm số $y=x^3+\left({m+1}\right)x^2-\left({3m+2}\right)x+4$ đồng biến trên khoảng $\left({0;1}\right)$?

A. $m\leqslant -\dfrac23$.        

B. $m\geqslant -\dfrac23$.       

C. $m\leqslant 3$.                        

D. $m\geqslant 3$.

Xem hướng dẫn giải và casio

Đồng biến nghịch biến nâng cao trên khoảng có casio 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé