Bài tập giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất lớp 12 môn Toán Nguyễn Đắc Tuấn
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-09-16
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bài tập giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất lớp 12 môn Toán Nguyễn Đắc Tuấn

Xem chi tiết dưới đây

Câu1: (Câu 32 - MĐ 103 - BGD\&ĐT - Đọt 2 - Năm 2019-2020) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^{4}-10 x^{2}-2$ trên đoạn $[0 ; 9]$ bằng
(A) $-2$.
(B). $-11$.
(C). $-26$.
(D). $-27$.
Câu 2. (Câu $21-$ MĐ 104 - BGD\&ĐT - Năm 2018 - 2019) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^{3}-3 x$ trên đoạn $[-3 ; 3]$ bằng
(4) 18 .
(B). $-18$.
(C) $-2$.
(D). 2 .
Câu 3. (Câu $19-$ MĐ 103 - BGD\&ĐT - Năm 2018 - 2019) Giá trị lón nhất của hàm số $f(x)=x^{3}-3 x$ trên đoạn $[-3 ; 3]$ bằng
(A). 18 .
(B). 2 .
(C) $-18$.
(D) $-2$.

Câu 4.(Câu $21-$ MĐ 103 - BGD\&ĐT - Năm 2017 - 2018) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^{3}+3 x^{2}$ trên đoạn $[-4 ;-1]$ bằng
(A). $-4$.
(B). $-16$.
(C). 0 .
(D). 4
Câu 5.(Câu 18 - MĐ 102 - BGD\&ĐT - Năm 2017 - 2018) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^{3}+2 x^{2}-7 x$ trên đoạn $[0 ; 4]$ bằng
(A). $-259$.
(B). 68 .
(C). 0 .
(D). $-4$

Câu 6. (Câu 20 - MĐ 104 - BGD\&ĐT - NĂM 2016 - 2017) Tìm giá trị nhó nhất $m$ của hàm số $y=x^{2}+\frac{2}{x}$ trên đoạn $\left[\frac{1}{2} ; 2\right]$
(A). $m=\frac{17}{4}$.
(B). $m=10$.
(C). $m=5$.
(D). $m=3$
Câu 7: (Câu 37 - MĐ 120 - BGD\&ĐT - Đọt 2 - Năm 2020 - 2021) Trên đoạn $[1 ; 4]$, hàm số $y=-x^{4}+8 x^{2}-13$ đạt giá trị lơn nhất tại điểm
(A). $x=4$.
(B). $x=1$.
(C). $x=2$.
(D). $x=3$.
Câu 8.(Câu 29 - MĐ 111 - BGD\&ĐT - Đợt 2 - Năm 2020 - 2021) Trên đoạn $[1 ; 4]$, hàm số $y=x^{4}-8 x^{2}+19$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm:
(A). $x=3$
(B). $x=1$
(C). $x=2$
(D). $x=4$
Câu 9. (Câu 35 - MĐ 101 - BGD\&ĐT - Đọt 2 - Năm 2020 - 2021) Trên đoạn $[-4 ;-1]$, hàm số $y=x^{4}-8 x^{2}+13$ đạt giá trị nhó nhất tại điểm
(A). $x=-2$.
(B). $x=-1$.
(C). $x=-4$.
(D). $x=-3$.
Câu 10:(Câu 37 - MĐ $104-$ BGD\&ĐT - Đợt 1 - Năm 2020 - 2021) Trên đoạn $[-1 ; 2]$, hàm số $y=x^{3}+3 x^{2}+1$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm
(A). $x=2$.
(B). $x=0$.
(C). $x=-1$.
(D). $x=1$
Câu  11:(Câu 36 - MĐ 103 - BGD\&ĐT - Đợt 1 - Năm 2020 - 2021) Trên đoạn $[0 ; 3]$, hàm số $y=x^{3}-3 x+4$ đạt giá trị nhó nhất tại điểm
(A). $x=1$.
(B). $x=0$.
(C). $x=3$.
(D). $x=2$.

Câu 12. (Câu 35 - MĐ 102 - BGD\&ĐT - Đọt 1 - Năm $2020-2021)$ Trên đoạn $[-2 ; 1]$, hàm số $y=x^{3}-3 x^{2}-1$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm
(A). $x=-2$.
(B). $x=0$.
(C). $x=-1$.
(D). $x=1$.
Câu  13. (Câu 31 - MĐ 101 - BGD\&ĐT - Đọt 1 - Năm 2020 - 2021) Trên đoạn $[0 ; 3]$, hàm số $y=-x^{3}+3 x$ đạt giá trị lớn nhất tại điêm
(A). $x=0$
(B). $x=3$.
(C). $x=1$.
(D). $x=2$.
Câu 14. (Câu 31 - Đề Tham Khảo - BGD\&ĐT - Năm 2020 - 2021) Gọi $M, m$ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^{4}-2 x^{2}+3$ trên đoạn $[0 ; 2]$. Tổng $M+m$ bằng
(A) 11 .
(B). 14 .
(C). 5 .
(D). 13 .
Câu  15: (Câu 31 - MĐ 104 - BGD\&ĐT - Đợt 2 - Năm 2019 - 2020) Giá trị nhó nhất của hàm số $f(x)=x^{4}-12 x^{2}-1$ trên đoạn $[0 ; 9]$ bằng
(A). $-28$
(B). $-1$.
(C). $-36$.
(D). $-37$.

Câu  16. (Câu 32 - MĐ 102 - BGD\&ĐT - Đợt 2 - Năm 2019 - 2020) Giá trị nhó nhất của hàm số $f(x)=x^{4}-12 x^{2}-4$ trên đoạn $[0 ; 9]$ bằng
(A) $-39$.
(B) $-40$.
(C). $-36$.
(D). $-4$.
Câu 17. (Câu 31 - MĐ 101 - BGD\&ĐT - Đọt 2 - Năm 2019 - 2020) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^{4}-10 x^{2}-4$ trên đoann $[0 ; 9]$ bằng
(A) $-28$.
(B). $-4$.
(C). $-13$.
(D). $-29$.

Câu 18. (Câu 29 - MĐ 104 - BGD\&ĐT - Đọt 1 - Năm 2019 - 2020) Giá trị nhó nhất của hàm số $f(x)=x^{3}-33 x$ trên đoạn $[2 ; 19]$ bằng
(A). $-72$.
(B). $-22 \sqrt{11}$
(C). $-58$.
(D). $22 \sqrt{11}$
Câu 19. (Câu 35 - MĐ 103 - BGD\&ĐT - Đợt 1 - Năm 2019 - 2020) Giá trị nhó nhất của hàm số $f(x)=x^{3}-30 x$ trên đoạn $[2 ; 19]$ bằng
(A). $20 \sqrt{10}$
(B). $-63$.
(C). $-20 \sqrt{10}$
(D). $-52$.
Câu 20:(Câu 26 - MĐ 102 - BGD\&ĐT - Đọt 1 - Năm 2019 - 2020) Giá trị nhó nhất của hàm số $f(x)=x^{3}-21 x$ trên đoạn $[2 ; 19]$ bằng
(A). $-36$
(B) $-14 \sqrt{7}$.
(C) $14 \sqrt{7}$.
(D). $-34$.
Câu 21. (Câu 36 - MĐ 101 - BGD\&ĐT - Đợt 1 - Năm 2019 - 2020) Giá trị nhó nhất của hàm số $f(x)=x^{3}-24 x$ trên đoạn $[2 ; 19]$ bằng
(A) $32 \sqrt{2}$
(B). $-40$.
(C). $-32 \sqrt{2}$.
(D). $-45$
Câu 22. (Câu 28 - ĐTK - BGD\&ĐT - Lần 2 - Năm 2019 - 2020) Giá trị nhó nhất của hàm số $y=x^{4}-10 x^{2}+2$ trên đoan $[-1 ; 2]$ bằng:
(A). 2 .
(B). $-23$.
(C). $-22$.
(D). $-7 .$

Câu 23: (Câu 17 - MĐ 102 - BGD\&ĐT - Năm 2018 - 2019) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^{3}-3 x+2$ trên $[-3 ; 3]$ bằng
(A). 20 .
(B). 4 .
(C). 0 .
(D). $-16$
Câu 24: (Câu 20 - MĐ 101 - BGD\&ĐT - Năm 2018 - 2019) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^{3}-3 x+2$ trên đoan $[-3 ; 3]$ bằng
(A). $-16$
(B). 20 .
(C). 0 .
(D). 4 .
Câu 25: (Câu 22 - MĐ 104 - BGD\&ĐT - Năm 2017 - 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số $y=x^{4}-x^{2}+13$ trên đoạn $[-1 ; 2]$ bằng

(A). 25
(B). $\frac{51}{4}$
(C). 13
(D). 85
Câu 26: (Câu 23 - MĐ 101 - BGD\&ĐT - Năm 2017 - 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số $y=x^{4}-4 x^{2}+9$ trên đoạn $[-2 ; 3]$ bằng
(A). 201
(B). 2
(C). 9
(D). 54

Câu 27. (Câu 18 - ĐTK - BGD\&ĐT - Năm 2017 - 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^{4}-4 x^{2}+5$ trêm đoạn $[-2 ; 3]$ bằng
(A). 50
(B). 5
(C). 1
(D). 122
Câu 28. (Câu 15 - MĐ 103 - BGD\&ĐT - NĂM 2016 - 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất $m$ của hàm số $y=x^{4}-x^{2}+13$ trên đoạn $[-2 ; 3]$
(A). $m=\frac{51}{4}$.
(B). $m=\frac{49}{4}$.
(C). $m=13$.
(D). $m=\frac{51}{2}$.
Câu 29: (Câu 24 - MĐ 102 - BGD\&ĐT - Năm 2016 - 2017) Tìm giá trị lớn nhất $M$ của hàm số $y=x^{4}-2 x^{2}+3$ trên đoan $[0 ; \sqrt{3}]$
(A). $M=9$
(B). $M=8 \sqrt{3}$
(C). $M=1$
(D). $M=6$
Câu 30. (Câu 23 - MĐ 101 - BGD\&ĐT - Năm 2016 - 2017) Tìm giá trị nhó nhất $m$ của hàm số $y=x^{3}-7 x^{2}+11 x-2$ trên đoạn $[0 ; 2]$
(A). $m=11$
(B). $m=0$
(C). $m=-2$
(D). $m=3$

Câu 31. (Câu 19 - ĐTK - BGD\&ĐT - Năm 2016 - 2017) Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=3 x+\frac{4}{x^{2}}$ trên khoảng $(0 ;+\infty)$.
(A) $\min _{(0 ;+\infty)} y=3 \sqrt[3]{9}$
(B). $\min _{(0 ;+\infty)} y=7$
(C) $\min _{(0 ;+\infty)} y=\frac{33}{5}$
(D) $\min _{(0 ;+\infty)} y=2 \sqrt[3]{9}$
Câu 32. (Câu 6 - ĐMH - BGD\&ĐT - Năm 2017 - 2018) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{x^{2}+3}{x-1}$ trên đoạn $[2 ; 4]$.
(A). $\min _{[2 ; 4]} y=6$
(B). $\min _{[2 ; 4]} y=-2$
(C) $\min _{[2 ; 4]} y=-3$
(D). $\min _{[2 ; 4]} y=\frac{19}{3}$
Câu 33. (Câu 36 - ĐTK - BGD\&ĐT - Năm 2017 - 2018) Gọi S là tập họp tất cá các giá trị của tham số thực $m$ sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y=\left|x^{3}-3 x+m\right|$ trên đoạn $[0 ; 2]$ bằng $3 .$ Số phần từ cúa $S$ là
(A) 1
(B). 2
(C). 0
(D) 6
Câu 34: (Câu 41 - MĐ 103 - BGD\&ĐT - NĂM 2016 - 2017) Một vật chuyển động theo quy luật $s=-\frac{1}{2} t^{3}+6 t^{2}$ với $t$ (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và $s$ (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hòi trong khoảng thời gian 6 giây, kể từ khi bắt đầu chuyền động, vận tốc lón nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?
(A). $24(\mathrm{~m} / \mathrm{s})$.
(B). $108(\mathrm{~m} / \mathrm{s})$.
(C). $18(\mathrm{~m} / \mathrm{s})$.
(D). $64(\mathrm{~m} / \mathrm{s})$.

Câu 35. (Câu 35 - MĐ 102 - BGD\&ĐT - Năm 2016-2017) Cho hàm số $y=\frac{x+m}{x+1}(m$ là tham số thực) thoả mãn $\min _{[[1: 2]} y+\max _{[1 ; 2]} y=\frac{16}{3}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
(A). $m \leq 0$
(B). $m>4$
(C). $0<m \leq 2$
(D). $2<m \leq 4$
Câu 36. (Câu 7 - ĐTN - BGD\&ĐT - Năm 2016 - 2017) Một vật chuyến động theo quy luật $s=-\frac{1}{2} t^{3}+9 t^{2}$ với $t$ (giây) là khoảng thời gian tính tì lúc bắt đàu chuyển động và $s$ (mét) 1à quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hòi trong khoảng thời gian 10 giây, kể tì̛ lúc bắt đàu chuyền động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?
(A). $216(\mathrm{~m} / \mathrm{s})$
(B). $30(\mathrm{~m} / \mathrm{s})$
(C). $400(\mathrm{~m} / \mathrm{s})$
(D). $54(\mathrm{~m} / \mathrm{s})$
Câu 37. (Câu 10 - ĐMH - BGD\&ĐT - Năm 2017 - 2018) Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh $12 \mathrm{~cm}$. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x(\mathrm{~cm})$, rò̀i gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm $x$ để hộp nhận đưọc có thể tích lớn nhất.

(A). $x=6$
(B). $x=3$
(C). $x=2$
(D). $x=4$

Các em làm vào vở bài tập nhé

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé