Đề kiểm tra một tiết lớp 10 môn Toán chương 6 công thức lượng giác 25 câu trắc nghiệm năm 2019 2020
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-05-29
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề kiểm tra một tiết lớp 10 môn Toán chương 6 công thức lượng giác 25 câu trắc nghiệm

Xem chi tiết dưới đây

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ

------------------------

Mã đề [A]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

B

A

C

A

B

D

C

A

D

B

C

D

B

A

A

A

B

D

C

C

C

D

D

A

Mã đề [B]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

C

C

D

B

A

A

C

D

B

A

D

B

A

C

A

D

D

C

B

A

A

B

D

B

C

Mã đề [C]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

C

C

D

A

C

A

A

A

B

D

A

C

B

D

D

B

B

B

A

C

C

D

D

A

Mã đề [D]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

C

B

B

A

A

D

C

D

B

A

C

A

C

C

B

A

C

D

A

B

B

D

D

D

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé