Đề ôn tập kiểm tra một tiết môn Toán lớp 11 chương 2 (tổ hợp, xác suất, nhị thức Newton) trắc nghiệm và tự luận có đáp án
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2017-11-17
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề ôn tập kiểm tra một tiết môn Toán lớp 11 chương 2 (tổ hợp, xác suất, nhị thức Newton) trắc nghiệm và tự luận có đáp án

Thời gian làm bài 45 phút. 

TRÍCH MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA NÀY:

Câu 1. Trong một buổi tổng duyệt văn nghệ, lớp 10A có 5 tiết mục khác nhau, lớp 11A có 3 tiết mục khác nhau, lớp 12A có 2 tiết mục khác nhau. Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 1 tiết mục để biểu diễn, hỏi ban tổ chức có bao nhiêu cách chọn?

A. 20

B. 30

C. 10

D. 15

Đề kiểm tra chương 2 tổ hợp và xác suất lớp 11 có đáp án trắc nghiệm và tự luận dayhoctoan.vn

Câu 6. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau được chọn từ 1, 2, 3, 4, 5. Tính tổng tất cả các phần tử của S. 

A. 120

B. 15.5!

C. 4999930

D. 3999960

Câu 7. Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất 2 lần. Tính xác suất để lần gieo thứ 2 xuất hiện mặt 6 chấm.

A. 1/3

B. 1/6

C. 1/4

D. 1/2

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM: 

1.C; 2. D; 3. A; 4. D; 5. D; 6. D; 7. B; 8. D; 9. C; 10. D; 11. C; 12. A; 13. C; 14. B; 15. A; 16.B; 17. A; 18. A; 19. D; 20. A; 21.C ; 22. D; 23. D

ĐÁP SỐ TỰ LUẬN: 

Câu 1. 203

Câu 2. 3320

XEM TRỰC TUYẾN VÀ TẢI VỀ DƯỚI ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé