Đề kiểm tra lớp 10 chương 1 vec tơ trắc nghiệm và tự luận
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2017-07-26
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề kiểm tra lớp 10 chương 1 vec tơ trắc nghiệm và tự luận của trường PT DT NT Tỉnh gồm 2 phần Phần 1 trắc nghiệm với 6 điểm có 12 câu, phần 2 tự luận với 4 điểm có 3 câu.

Một số câu trong đề:

Phần 1: Trắc nghiệm (6,0 điểm)

Câu 1. Tổng các vec tơ \(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{RN}+\overrightarrow{IP}+\overrightarrow{QR}\) bằng:

A. \(\overrightarrow{PN}.\)

B. \(\overrightarrow{MN}.\)

C. \(\overrightarrow{MR}.\)

D. \(\overrightarrow{NP}.\)

                           Đề kiểm tra lớp 10 chương 1 vec tơ trắc nghiệm và tự luận

Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(1;-2), B(0;3), D(-3;4),C(-1;8). Bộ 3 điểm nào sau đây thẳng hàng?

A. A, B, D.                        B. B, C, D.                 C. A, C, D.               D. A, B, C.

Phần 2. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 13. (1,0 điểm) Cho tứ giác ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AC và BD. Chứng minh rằng: \(​​\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=2.\overrightarrow{IJ}\)

Câu 14. (1,5 điểm) Cho tam giác MNP. Gọi I là trung điểm của NP  và K là trung điểm của NI. Chứng minh rằng: \(​​\overrightarrow{MK}=\frac{3}{4}\overrightarrow{MN}+\frac{1}{4}\overrightarrow{MP}\)

Câu 15. (1,5 điểm) Cho \(​​\overrightarrow{a}=(2;0),​​\overrightarrow{b}=(-1;\frac{1}{2}),​​\overrightarrow{c}=(4;-6).\) Hãy phân tích vec tơ \(​​\overrightarrow{c}\) theo hai vec tơ \(​​\overrightarrow{a}\)và \(​​\overrightarrow{b}.\)

                                                                           ---Hết---

                                             TẢI ĐỀ NÀY VỀ TẠI ĐÂY: TẢI VỀ NGAY

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé