Phương pháp tọa độ trong không gian lớp 12 vận dụng vận dụng cao trong các đề thi thử trên toàn quốc (file word)
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-01-21
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Phương pháp tọa độ trong không gian lớp 12 vận dụng vận dụng cao trong các đề thi thử trên toàn quốc FILE WORD

Câu 1.[ĐHNT – HN] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A\left({1;0;0}\right),B\left({0;1;0}\right),C\left({0;0;1}\right),D\left({0;0;0}\right)$. Hỏi có bao nhiêu điểm cách đều $4$ mặt phẳng $\left({ABC}\right),\left({BCD}\right),\left({CDA}\right),\left({DAB}\right)$.

A. $4.$                                       

B. $5.$                                       

C. $1.$                                       

D. $8.$

Câu 2.[ĐHNT – HN] Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A\left({3;-2;6}\right),B\left({0;1;0}\right)$ và mặt cầu $\left(S\right):\left({x-1}\right)^2+\left({y-2}\right)^2+\left({z-3}\right)^2=25$. Mặt phẳng $\left(P\right):ax+by+cz-2=0$ đi qua $A,B$ và cắt $\left(S\right)$  theo giao tuyến là hình tròn có bán kinh nhỏ nhất. Tính $T=a+b+c$:

A. $T=3$.                                      

B. $T=5$.                       

C. $T=2$.                       

D. $T=4$.

Câu 3.[ĐHNT – HN] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho mặt cầu $\left(S\right):x^2+\left({y+2}\right)^2+z^2=5.$ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để đường thẳng $\Delta :\dfrac{x-1}2=\dfrac{y+m}1=\dfrac{z-2m}{-3}$ cắt $\left(S\right)$ tại hai điểm phân biệt $A,B$ sao cho độ dài $AB$ lớn nhất.

A. $m=-\dfrac12$.                

B. $m=\pm \dfrac13$.        

C. $m=\dfrac12$.                  

D. $m=0$.

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé