GIÁO ÁN LỚP 12 Giáo án phương trình bậc hai với hệ số thực lớp 12 theo phương pháp mới
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-11-17
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

[GIÁO ÁN LỚP 12] Giáo án phương trình bậc hai với hệ số thực lớp 12 theo phương pháp mới

Tiết  95 . PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC

Những kiến thức học sinh đã biết liên quan đến bài học

Những kiến thức mới trong bài học cần được hình thành

- Căn bậc hai một số thực không âm, hằng đẳng thức căn bậc hai

- Công thức nghiệm phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số thực

- Căn bậc hai của một số thực âm trên tập số phức

- Công thức nghiệm phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức

 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh nắm được căn bậc hai của một số thực âm trên tập số phức.

- Học sinh nắm được công thức nghiệm phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức.

2. Kỹ năng

- Học sinh thành thạo kỹ năng đọc, viết, tính nhẩm căn bậc của một số thực âm trên tập số phức.

- Thành thạo kỹ năng giải phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức.

- Vận dụng một số bài toán thực tiễn liên quan.

- Tự tìm hiểu và thực hiện nhiệm vụ được giao một cách độc lập và hợp tác.

- Trình bày được kết quả đã thực hiện và tự kiểm tra, đánh giá.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho học sinh tích cực, thoải mái, tự giác tham gia và các hoạt động.

- Có ý thức hợp tác, chủ động, sáng tạo trong học tập.

- Có hứng thú học tập bộ môn Toán học.

- Biết vận dụng kiến thức của bài vào thực tế.

4. Các năng lực cần đạt

- Năng lực tự học. Năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông.

- Năng lực chuyên biệt toán học.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH

1. Giáo viên

- Kế hoạch bài học, tài liệu học tập, phiếu học tập, nhiệm vụ cho các nhóm.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Học sinh

- SGK Giải tích 12, đồ dùng học tập.

- Ôn tập kiến thức bài học, nghiên cứu và đọc bài trước khi đến lớp, nghiên cứu các ứng dụng thực tiễn của bài học.

III. QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO HỌC SINH

1. Các hoạt động đầu giờ 

a. Điểm danh:

b. Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp trong bài học)

2. Nội dung bài học

* Phương pháp dạy học: phương pháp dạy học trạm, kĩ thuật mảnh ghép.

Trạm 1: Khởi động;   Trạm 2: Hy lạp - Euler;  Trạm 3: Mảnh ghép; 

Trạm 4: Áp dụng;       Trạm 5: Mở rộng.

- Giáo viên xây dựng nội quy, quy tắc học tập, chia nhóm (10 nhóm, theo thứ tự 10 bàn, các nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí).

- Giáo viên phổ biến cách tiến hành qua các trạm, cách báo cáo kết quả.

- Học sinh lắng nghe để biết cách học tập.

A. Hoạt động khởi động ( 5 phút)

Trạm 1: ‟KHỞI ĐỘNG”

- Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập tốt cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với học bài mới.

- Nhiệm vụ: Học sinh trả lời các câu hỏi về căn bậc hai, phương trình bậc hai.

- Phương thức thực hiện: hoạt động nhóm, hoạt động chung.

- Sản phẩm: câu trả lời về căn bậc hai, phương trình bậc hai(6 câu trả lời).

- Tiến trình thực hiện: 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Dự kiến câu trả lời

Tổ chức học sinh thực hiện hoạt động khởi động

(Tài liệu học tập)

- Yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ, tìm cách giải quyết vấn đề

 - Hướng dẫn, điều khiển, trợ giúp học sinh

 - Nhận xét, động viên sự cố gắng hoạt động tích cực của học sinh

 

 

 - Hoạt động cá nhân, học sinh tự đưa cách giải quyết vấn đề

 - Hoạt động chung thảo luận, chia sẻ, thống nhất cách giải quyết vấn đề

- Tích cực, chủ động trong giải quyết vấn đề

 

 

 

Trò chơi: “Bắn tên”

Câu hỏi và câu trả lời

(Tài liệu học tập)

B. Hoạt động hình thành kiến thức  (20 phút)

Trạm 2: ‟PHÂN TÍCH”

- Mục tiêu: xây dựng được căn bậc hai của số thực âm trên tập số phức.

 - Nhiệm vụ: nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, tài liệu học tập hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm hoàn thành nhiệm vụ theo hướng dẫn của giáo viên.

- Phương thức thực hiện: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động chung.

- Sản phẩm: công thức căn bậc hai của số thực âm trên tập số phức.

- Tiến trình thực hiện: 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Dự kiến câu trả lời

Yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ tại Trạm 2 – Phân tích  (Tài liệu học tập)

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ tại Trạm 2

- Yêu cầu học sinh theo dõi tài liệu, hoạt động cá nhân và  hoạt động nhóm, tự thống nhất câu trả lời

- Giáo viên hướng dẫn, giám sát, trợ giúp

- Nhận xét, đánh giá  sự hoạt động của nhóm, tóm tắt kết quả

 

 

 

 

- Hoạt động cá thể, cá nhân tự hoàn thành câu trả lời

 

 - Hoạt động nhóm trao đổi, chia sẻ trong nhóm hoàn thiện câu trả lời

- Báo cáo kết quả hoạt động

- Ghi nhận, chỉnh sửa (nếu có) và hoàn thiện kết quả

 

 

 

 

Công thức căn bậc hai của số thực âm trên tập số phức

(Phụ lục – Phiếu Trạm Giám sát – Dịch vụ)

Trạm 3: ‟THỰC NGHIỆM”

- Mục tiêu: xây dựng công thức nghiệm phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức.

- Nhiệm vụ: nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, tài liệu học tập hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm hoàn thành nhiệm vụ theo hướng dẫn của giáo viên.

- Phương thức thực hiện: thực hiện kĩ thuật Mảnh ghép, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động chung.

- Sản phẩm: công thức nghiệm phương trình bậc hai  hệ số thực trên tập số phức.

- Tiến trình thực hiện: 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Dự kiến câu trả lời

Yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ tại Trạm 3–Thực  nghiệm

- Hướng dẫn học sinh thực hiện kĩ thuật Mảnh ghép.

+ Vòng 1: Nhóm Chuyên sâu: Hoạt động theo 10 nhóm đã có; Nhóm 1,2,3,4,5: nhiệm vụ 1; Nhóm 6,7,8,9,10: nhiệm vụ 2

+ Vòng 2: Hết thời gian vòng 1; vòng 2 thực hiện Mảnh ghép; Nhóm Mảnh ghép thực hiện nhiệm vụ mới.

(Tài liệu học tập)

- Yêu cầu học sinh  hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm theo kĩ thuật Mảnh ghép, thống nhất câu trả lời

- Giáo viên hướng dẫn, giám sát, trợ giúp

- Nhận xét, đánh giá  sự hoạt động của nhóm, tóm tắt kết quả

 

 

 

 

 

 

- Lắng nghe để hiểu cách học tập.

 

 

 

 

 

- Hoạt động cá nhân, hợp tác hoạt động nhóm để tìm hiểu và hoàn thành nhiệm vụ tại Nhóm Chuyên sâu và từ đó hoàn thành nhiệm vụ ở Nhóm Mảnh ghép

- Báo cáo kết quả hoạt động

- Ghi nhận, chỉnh sửa (nếu có) và hoàn thiện kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Phụ lục – Phiếu Trạm Giám sát – Dịch vụ)

+ Vòng 1:

Đáp án về công thức nghiệm của phương trình bậc hai với hệ số thực

+ Vòng 2:

Đáp án về cách giải phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức

 

C. Hoạt động luyện tập (15 Phút)

Trạm 4: ‟ÁP DỤNG”

- Mục tiêu: giải được bài tập tìm căn bậc hai của một số thực âm, giải phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức.

- Nhiệm vụ: nghiên cứu tài liệu, thảo luận, giải các bài tập trong Tài liệu học tập

- Phương thức thực hiện: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động chung.

- Sản phẩm: lời giải bốn bài tập: tìm căn bậc hai của một số thực âm, giải phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức.

- Tiến trình thực hiện

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé