Kỹ thuật casio 580vnx tìm n phương trình chứa tổ hợp chỉnh hợp lớp 10 lớp 11
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2023-04-11
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Kỹ thuật casio 580vnx tìm n phương trình chứa tổ hợp chỉnh hợp lớp 10 lớp 11 

Xem đề và kỹ thuật casio dưới đây

Câu 33. Tìm số hạng không chứa $x$ trong khai triển biểu thức $\left(\frac{1}{x}+2 x\right)^n$, biết $n$ là số tự nhiên thỏa mãn $C_{n+4}^{n+1}-C_{n+3}^n=3(n+3)$.

A. 24.

B. 6.

C. 32.

D. 8.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé