Đề ôn tập chương 1 Mệnh đề tập hợp lớp 10 sách kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Chín Em
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-09-21
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề ôn tập chương 1 Mệnh đề tập hợp lớp 10 sách kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Chín Em

1. Đề số 1
Câu 1. Cho tập hợp $A=\{x \in \mathbb{R} \mid 4 \leq x \leq 9\}$. Sử dụng các kí hiệu "khoảng", "nửa khoảng" và "đoạn" để viết lại tập $A$.
A. $A=(4 ; 9]$.
B. $A=[4 ; 9]$.
C. $A=[4 ; 9)$.
D. $(4 ; 9)$.
Câu 2. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề sau " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ ".
A. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2<0$ ".
B. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2>0$ ".
C. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2<0$ ".
D. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ ".
Câu 3. Cho tập hợp $M=\{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5\}$. Số các tập con của $M$ luôn chứa cả ba phần tử $1,3,5$ là
A. 3 .
B. 2 .
C. 4 .
D. 8 .
Câu 4. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. $\exists n \in \mathbb{N}: n^2=n$.
B. $\forall n \in \mathbb{N}: n^2>0$.
C. $\forall n \in \mathbb{N}: n^2+1$ là số lẻ.
D. $\exists n \in \mathbb{N}: n^2-2=0$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé