Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 từ cơ bản đến nâng cao thầy Nguyễn Hoàng Việt
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-09-17
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 từ cơ bản đến nâng cao thầy Nguyễn Hoàng Việt

MỤC LỤC:
Chương 1. KHỐI ĐA DIỆN 1.
Bài 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN 1.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 1.
Bài 2. KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU 8.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 8.
Bài 3. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 13.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 13.
Chương 2. MẶT NÓN – MẶT TRỤ – MẶT CẦU 66.
Bài 1. MẶT NÓN – MẶT TRỤ 66.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 66.
Bài 2. MẶT CẦU 101.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 101.
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 132.
Bài 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 132.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 132.
Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 161.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 161.
Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 208.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 208.

Câu 7. Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
(A) 1 .
(B) 4 .
(C) 5 .
(D) 6 .
Câu 8. Tìm số cạnh của khối đa diện đều loại $\{3 ; 4\}$.
(A) 8 .
(B) 10 .
(C) 12 .
(D) 30 .
Câu 9. Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
(A) 1 .
(B) 3 .
C) $4 .$
(D) 6 .
Câu 10. Khối đa diện nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều?
A Bát diện đều.
(B) Nhị thập diện đều.
C Tứ diện đều.
D Thập nhị diện đều.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé