Bài tập các tập số nâng cao lớp 10 Nguyễn Đắc Tuấn file word
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-07-26
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bài tập các tập số nâng cao lớp 10 Nguyễn Đắc Tuấn file word

Xem chi tiết dưới đây

Câu 1. Cho tập hợp $A=[-2 ; 2], B=(1 ; 5]$,
$C=[0 ; 1)$. Khi đó, tập $(A \backslash B) \cap C$ là
A. $\{0 ; 1\} .$ B. $[0 ; 1)$. C. $(-2 ; 1)$. D. $[-2 ; 5]$
Câu 2. Cho tập hợp $A=(-\infty ; 0], B=(1 ;+\infty)$,
$C=[0 ; 1)$. Khi đó, $(A \cup B) \cap C$ bằng
A. $\{0\}$.
B. $\mathbb{R}$. C. $\{0 ; 1\}$
D. $\varnothing$.
Câu 3. Cho 3 tập hợp $A=(-\infty ; 1] ; B=[-2 ; 2]$ và
$C=(0 ; 5)$. Tính $(A \cap B) \cup(A \cap C)$.
A. $[1 ; 2]$.
B. $(-2 ; 5)$. C. $(0 ; 1]$. D. $[-2 ; 1]$.
Câu 4. Cho tập hợp $A=[-2 ; 1], B=(0 ; 5]$,
$C=[-1 ; 1)$. Khi đó, $(A \backslash B) \cap C$ bằng
A. $\{-1 ; 1\}$.
B. Ø. C. $[-1 ; 0)$. D. $[-1 ; 1]$.
Câu 5. Cho hai tập hợp $A=(-\infty ; 0], B=[2 ;+\infty)$,
$C=[0 ; 2]$. Khi đó, $(A \cup B) \cap C$ bằng
A. \{0\} . B. \{2\} C. $\{0 ; 2\}$.
D. $\mathbb{R}$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé