Đề ôn tập môn Toán lớp 10 năm 2020 2021 cuối học kỳ 1
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-01-02
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề ôn tập môn Toán lớp 10 năm 2020 2021 cuối học kỳ 1

Xem chi tiết dưới đây

Câu 11:  Tìm tập nghiệm của phương trình $\sqrt{2{{x}^{2}}-4x+9}=x+1$.

A.  $S=\left\{ 2;4 \right\}$.                              

B.  $S=\left\{ 2 \right\}$.                     

C.  $S=\left\{ -1 \right\}$.               

D.  $S=\left\{ 4 \right\}$.         

Câu 18:  Cho tam giác ABC. Gọi M là một điểm trên cạnh BC sao cho MB = 4MC. Khi đó:

A.$\overrightarrow{AM}=\frac{4}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}$.B.$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{4}{5}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AM}=\frac{4}{5}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}$.                    

D. $\overrightarrow{AM}=\frac{4}{5}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé