Bài tập toán 10 ôn tập giữa kỳ 1 năm 2020 2021 tự luận
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-10-09
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Câu 1:

a) Cho $A=\left( -\infty ;5 \right];B=\left[ -6;9 \right),$xác định và biểu diễn trên trục số tập hợp $A\cap B$

b) Cho $C=\left( -4;8 \right];D=\left( -2;+\infty  \right),$xác định và biểu diễn trên trục số tập hợp $C\cup D$

c) Cho $E=\left\{ \left. x\in \mathbb{R} \right|1<x\le 6 \right\};F=\left\{ \left. x\in \mathbb{R} \right|x\ge 3 \right\},$xác định và vẽ biểu diễn trên trục số tập hợp $E\backslash F$

Câu 2: Tìm tập xác định của hàm số:

a)$y=\frac{x-1}{\left( x-1 \right)\left( x+3 \right)};$       b)$y=\frac{\sqrt{2x+1}}{3+2x}.$

Câu 3: Viết phương trình đường thẳng qua điểm $A\left( -1;4 \right)$và song song với đường thẳng (d): $y=2x-3$

Câu 4: Tìm giao điểm của $\left( P \right):y=-2{{x}^{2}}+4x+1;\left( d \right):y=x+2$

Câu 5:

a) Cho 6 điểm $A,B,C,D,E,F.$ Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{DF}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{FC}-\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{EB}$

b) Rút gọn: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{FE}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{DE}-\overrightarrow{FA}$

c) Cho hình bình hành $ABCD.$ Lấy điểm $M$ trên $AB$ sao cho $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AM},$gọi $N$ là trung điểm $DC.$ Hãy phân tích vec tơ $\overrightarrow{MN}$ theo hai vec tơ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}.$

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé