Bài tập hình học lớp 10 phần hệ trục tọa độ (trắc nghiệm) có file word
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-02-24
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

[File word] Bài tập hình học lớp 10 phần hệ trục tọa độ (trắc nghiệm) có file word

Tài liệu file word giúp thầy cô dễ chỉnh sửa để giảng dạy.

 

Câu 1.  Cho 3 điểm $A(1;2),B(-2;6),C(4;4)$.

            1) Chứng minh A, B, C không thẳng hàng.

            2) Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn AB.

            3) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

            4) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

Câu 2.  Cho tam giác ABC với A(1;0) B(–2;–1) và C(0;3).

            1) Chứng minh rằng tam giác ABC vuông tại A.

            2) Tính chu vi tam giác ABC

            3) Tính tích vô hướng của hai véc tơ $\vec{{BA}}$và $\vec{{BC}}$, từ đó suy ra giá trị cos của góc B trong tam giác         ABC.

Câu 3.  Cho tam giác ABC có$A(1;-1),B(5;-3),C(2;0)$

            1) Chứng minh ba điểm A, B, C lập thành một tam giác

            2) Tính chu vi và nhận dạng tam giác ABC.

            3) Tìm tọa độ điểm M biết $\vec{{CM}}=2\vec{{AB}}-3\vec{{AC}}$

34. Cho $\vec{a}=\left({-3;4}\right)$, với giá trị nào của y thì $\vec{b}=\left({6;y}\right)$cùng phương với véc tơ $\vec{a}$?

            A. 9                            B. −8                           C. 7                            D. $-4$

35. Cho $\vec{a}=\left({-3;4}\right)$, $\vec{b}=\left({4;3}\right)$. Kết luận nào sau đây sai?

A. $\vec{a}.\vec{b}=0$                     

B. $\left|{\vec{a}}\right|=\left|{\vec{b}}\right|$                

C. $\vec{a}\perp \vec{b}$                    

D. $\vec{a}$ cùng phương $\vec{b}$

36. Cho ba điểm $A\left({1;2}\right),B\left({-2;-4}\right),C\left({0;1}\right),D\left({-1;\dfrac32}\right)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

            A. $\vec{{AB}}$cùng phương $\vec{{CD}}$        B. $\vec{{\left|{AB}\right|}}=\left|{\vec{{CD}}}\right|$        C. $\vec{{AB}}\perp \vec{{CD}}$ D. $\vec{{AB}}=\vec{{CD}}$

37. Cho $\vec{a}=\left({1;2}\right),\vec{b}=\left({-2;-1}\right)$. Giá trị của $\cos \left({\vec{a},\vec{b}}\right)$ là:

            A. $-\dfrac45$                        B. 0                             C. $\dfrac35$                         D. $-1$

38. Cho tam giác ABC có $A\left({6;0}\right),B\left({3;1}\right),C\left({-1;-1}\right)$. Số đo góc B trong tam giác ABC là:

            A. $15^0$                               B. $135^0$                 C. $120^0$                 D. $60^0$

40. Cho tam giác ABC, biết$A\left({1;4}\right),B\left({3;2}\right),C\left({5;4}\right)$. Chu vi của tam giác ABC là:

            A. $4+2\sqrt{2}$                    B. $4+4\sqrt{2}$                    C. $8+8\sqrt{2}$                   D. $2+2\sqrt{2}$

Câu 50.   Cho $M\left({2;0}\right),N\left({2;2}\right),P\left({-1;3}\right)$ lần lượt là trung điểm các cạnh $BC,CA,AB$ của $\Delta ABC$. Tọa độ $B$ là:

A. $\left({1;1}\right)$.   

B. $\left({-1;-1}\right)$.                                    

C. $\left({-1;1}\right)$.                                       

D. $\left({1;-1}\right)$.

Câu 51.   Các điểm $M\left({2;3}\right)$, $N\left({0;-4}\right)$, $P\left({-1;6}\right)$ lần lượt là trung điểm các cạnh $BC$, $CA$, $AB$ của tam giác $ABC$. Tọa độ đỉnh $A$ của tam giác là:

A. $\left({1;-10}\right)$. B. $\left({1;5}\right)$.  C. $\left({-3;-1}\right)$.           D. $\left({-2;-7}\right)$.

Câu 52.   Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho tam giác $MNP$ có $M\left({1;-1}\right),N\left({5;-3}\right)$ và $P$ thuộc trục $Oy$,trọng tâm $G$ của tam giác nằm trên trục $Ox$.Toạ độ của điểm $P$ là

  1. . $\left({0;4}\right)$.    B. $\left({2;0}\right)$.  C. $\left({2;4}\right)$.  D. $\left({0;2}\right)$.

Câu 53.   Cho các điểm $A\left({-2;1}\right),B\left({4;0}\right),C\left({2;3}\right)$. Tìm điểm $M$ biết rằng $\vec{{CM}}+3\vec{{AC}}=2\vec{{AB}}$

A. $M\left({2;-5}\right)$.                                    

B. $M\left({5;-2}\right)$.        

C. $M\left({-5;2}\right)$.                  

   D. $M\left({2;5}\right)$.

XEM THÊM VÀ TẢI VỀ DƯỚI ĐÂY FILE WORD

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé