[DAYHOCTOAN.VN]-CÔNG THỨC HÌNH HỌC LỚP 10
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2018-04-10
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

[DAYHOCTOAN.VN]-CÔNG THỨC HÌNH HỌC LỚP 10 

4. Các công thức tính diện tích

$SABC = \frac{1}{2}a{{h}_{a}}=\frac{1}{2}b{{h}_{b}}=\frac{1}{2}c{{h}_{c}}$

$SABC  =\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}bc\sin A$

$SABC = \frac{abc}{4R}$

$SABC = pr$

$SABC =\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé